„ВРАТА Завръщане“ е платформа, стартирана в началото на 2021 г. с поредица от 12 задълбочени интервюта със заглавие „ВРАТА Завръщане за млади български творци по света“. Пилотната дейност на платформата е подкрепена от програма „Творчески стипендии 2020“ на Национален фонд „Култура“.

Изходната идея е да се диалогизира доколко физическото присъствие на младите българи-творци, живеещи в чужбина, е непреудолимо условие за активното им участие в динамиката на българската културна сцена, както и разгръщането ѝ отвъд границите на родината.

Интервютата (2021) картират нагласите по темата, докато представят автентичните гледни точки на младите творци – наскоро завърнали се или живеещи в диаспора – през техните лични и професионални истории и разбиране за идентичност. Провеждат се на живо в социалните медии по време на първия етап на пандемията и в условията на съпътстващата изолация.

Във втората фаза (лято 2021), платформата осъществява присъствени културни събития, като гостуват млади професионалисти от цикъла с интервюта. Събитията се провеждат във Варна, България, и са самофинансирани.

Третата фаза (2022) е свързана с привличането на още от представените български творци в инициатива за обучение за културни мениджъри на млади хора, живеещи в България. Творците участват в ролите на ментори, обучители, гост-лектори и експертен екип и са на ключови позиции, в които допринасят за развитието на млади професионалисти в местната културната сфера. Инициативата създава условия за активното включване на младите творци, специализирали по света, чрез конкретен професионален принос към българската културна сфера.

Паралелно с това се разработват и творчески колаборации с някои от лицата на платформата и нови за платформата млади творци с международен опит. В пресечна точка между полетата на архитектурата, урбанизма, културното наследство и актуализирането на градската среда за културен и обществен живот се осъществи реален пренос на умения и знания, придобити извън страната, но съобразени с местния контекст и обслужващи неговите нужди. Целта на колаборациите е развитие на културната инфраструктура в обществените пространства на локално ниво, правеща възможно осъществяването на нови инициативи с адекватно присъствие в европейския културен живот.

Нови теми във ВРАТА Завръщане 2022 задава взаимодействието с още български артисти и техните културни инициативи. Това включва развиването на темата за диаспората и разгръщането ѝ до традиционната българска общност зад граница – чрез примера на бесарабските българи, както и разглеждането на най-новосформираната чужда диаспора и ефекта на нейното присъствие, социално значение и индиректно въздействие – чрез многобройните подкрепени инициативи от творчески и социален характер – върху културния сектор в България. Привлечени са артисти, работещи в полетата на визауалните и на изпълнителските изкуства, чиято най-нова творческа дейност има пряко отношение към двата аспекта на темата.

Изследването на новите теми във ВРАТА Завръщане 2022 и разработването на две нови творчески колаборации станаха възможни благодарение на подкрепата на Национален фонд „Култура“ в направление „Творчески стипендии 21“.


МАРИЯ БАДЖАКОВАСъздател на платформата „ВРАТА Завръщане“
Мария Баджакова е създател на платформата „ВРАТА Завръщане“, съосновател на Младежка група „Аморфа“ във Варна през януари 2009 г. и на Младежка фондация „Аморфа“ през 2016 и неин директор. През 2022 г. стартира пилотното едногодишно издание на „Аморфа Академия за създатели на културен живот“, включваща в екипа си лица на платформата „ВРАТА Завръщане за млади български творци по света“.